ประวัติและความเป็นมาของการจัดตั้งฌาปนสถาน
               
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ได้มีดำริที่จะสร้างฌาปนสถานขึ้นบนเนื้อที่๑๑ไร่สำหรับเป็นทึ่ประกอบ
พิธีประชุมเพลิงของข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัคร และพลเรือนที่เสียชีวิตจากการ
ต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติ
         โดยพลโท  พักตร์   มีนะกนิษฐ  แม่ทัพภาคที่ ๒  มีความปรารถนาที่จะบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้ความสะดวกสบาย และความประหยัดแก่กำลังพลและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ในการจัดงานศพตามประเพณีนิยมประการหนึ่ง  และเพื่อให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของ ข้าราชการเหล่านั้น  ผู้ซึ่งได้สละชีวิตของตน  เป็นชาติพลีเพื่อผืนแผ่นดินเกิดอีกประการหนึ่ง จึงได้ฝันฝ่าต่อสู้ปัญหานานัปการ  ริเริ่มและดำเนินการของบประมาณจากกองทัพบก   ซึ่งได้รับอนุมัติให้มาเป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน ) 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของท่าน แม่ทัพภาคที่ ๒  ได้เลือกสถานที่สำหรับสร้าง ฌาปนสถานกองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๒) ที่ข้างวัดสุทธจินดา  ด้านทิศใต้  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่ ที่มีความ เหมาะสม และสะดวกสบายทุกประการจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖  เป็นต้นมา และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
                ๑.เมรุ ประกอบด้วยเตาเผาขนาดใหญ่ ๒ ที่ ปล่องเมรุแบบสแต็นเลส ๔ เหลี่ยม สูง ๖ เมตร จากหลังเตา
                ๒.ศาลาประธานหลังใหญ่สำหรับตั้งศพบำเพ็ญกุศลก่อนจะเคลื่อนศพสู่เมรุ  เพื่อทำฌาปนกิจ
                ๓.ศาลาหลังรอง  สำหรับตั้งสวดบำเพ็ญกุศล ( ๔ หลัง )
                ๔.ศาลาหลังเล็ก  ซึ่งดัดแปลงเป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานฯ ( ๒ หลัง )
                ๕.รั้วคอนกรีตด้านติดกับพระอุโบสถของวัดสุทธจินดาประกอบด้วย ลูกกรง ดินเผา และบัวหัวเสา
                ๖.พื้นแอสพลาสติกคอนกรีต
                ๗.ประตูทางเข้าด้านหน้ากว้าง ๘ เมตร และประตูทางออกด้านข้างกว้าง ๔ เมตร
พลโท  พักตร์   มีนะกนิษฐ  แม่ทัพภาคที่ ๒ ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เสียชีวิตของข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร แล้วก็ตามแต่ ท่านยังมีจิตใจอันเป็นกุศลมองเห็นการณ์ไกลเห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วๆไปอีกด้วย ทุกคนเป็นคนไทย มีเลือดเนื้อเป็นไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เยี่ยง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร เช่นกันจะเห็นได้จากการที่ประเทศชาติเกิดขับขัน หรือขอความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีจากประชาชนคนไทย ผู้รักชาติทั้งหลายประชาชนคนไทยทุกคนต่างก็เสียสละและรวมพลังร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังให้ความช่วยเหลือประเทศชาติทั้งทางด้านการเงิน และกำลังกายซึ้งเราจะเห็นได้เสมกๆ นับว่าประชาชนส่วนหนึ่งในการปปกป้องประเทศชาติมีการเสียสละทัดเทียมกับการเสียสละของข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร

ฉะนั้น ฌาปนสถานแห่งนี้จึงไม่ใช่เป็น ของทหารเท่านั้น แต่เป็นของทุกๆคนในชาติ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการของ ฌาปนสถานอย่างเต็มที่ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนต่อผู้เสียสละมิใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเท่านั้น แต่เป็นของคนไทยทุกคน
                               
สรุปกำลังพลใน  ฌป.ทบ.(ทภ.๒)  จำนวน ๒๓ นาย
ตั้งแต่  ๑ ต.ค.๕๔ – เม.ย.๕๕
-------------------------
๑.สถานภาพกำลังพล ฌป.ทบ.(ทภ.๒)  จำนวน ๒๓ นาย
๑.๑ นายทหาร                                                                  จำนวน ๑ นาย     สังกัด  อศจ.มทบ.๒๑
๑.๒ นายสิบ                                                                     จำนวน ๒ นาย     สังกัด  มทบ.๒๑
๑.๓ พลทหาร                                                                   จำนวน ๖ นาย     สังกัด  มทบ.๒๑
๑.๔ ลูกจ้างประจำ                                                             จำนวน ๓ นาย     สังกัด  มทบ.๒๑
๑.๕ ลูกจ้างชั่วคราว                                                           จำนวน ๖ นาย     สังกัด  ฌป.ทบ.(ทภ.๒)
๑.๖ ผู้ช่วยทั่วไป                                                                จำนวน ๕ นาย    สังกัด 
 
** อัตราค่าบริการต่าง ๆ  ฌป.ทบ.( ทภ.๒ ) **   ปัจจุบัน
ลำดับ รายการ ศาลา    ๑ ศาลา     ๒, ๓, ๔, ๕
สมาชิก ครอบครัว ทั่วไป สมาชิก ครอบครัว ทั่วไป
๑. ค่าศาลา   -  ปกติ / รายวัน ๗๕๐ ๘๕๐ ๑,๐๐๐ ๖๕๐ ๗๕๐ ๘๕๐
           -   พิเศษ ๕๕๐ ๖๕๐ ๘๐๐ ๔๕๐ ๕๕๐ ๖๕๐
๒. เมรุ   -   ปกติ / ครั้งเดียว ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐
          -   พิเศษ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐
๓. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า -ขยะ/ รายวัน ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐
๔. บำรุงวัด / ครั้งเดียว ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
๕. เครื่องขยายเสียง/ ครั้งเดียว ๒๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐
๖. ค่าบริการเจ้าหน้าที่ วันแรก ๔๐๐ บาท วันต่อ ๆ ไป ๓๐๐ บาท วันสุดท้าย ๕๐๐ บาท
๗. เฉพาะเจ้าภาพที่ไม่ได้สั่งดอกไม้ของทางวัด คิดค่าบำรุงฌาปนสถาน หน้าหีบ ๕๐๐ บาท หน้าเมรุ ๑,๐๐๐ บาท

**  ค่าบริการโลงแอร์วันแรก  ๕๐๐.- บาท  วันต่อไป  ๓๐๐.- บาท   **

**หมายเหตุ** พิเศษ  หมายถึง  กรณีเจ้าภาพสั่งของ ทาง ฌป.ทบ.(ทภ.๒) จึงมีส่วนลด โทร.044-251478, 22118


ประวัติ ฌป.ทบ.(ทภ.๒)