ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากค่ายสุรนารีเป็นชุมชนบ้านพักขนาดใหญ่มีกำลังพลและครอบครัว พักอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น พล.ท.ธวัชชัย   สมุทรสาคร  มทภ.๒ ในขณะนั้น จึงมีนโยบาย ให้ก่อสร้างโครงการสวัสดิการ ค่ายสุรนารี แห่งใหม่ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๖ ล้านบาท จากการประสานงานผ่าน ฯพณฯ สุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีหน่วย ช.พัน.๒๐๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๔ แล้วเสร็จ ๒๘ ก.ย.๕๔ ใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ ๖ เดือน โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ๓ ต.ค.๕๔ เป็นต้นมา ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๔ โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดร่วมใจการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย-กองทัพบก”
ที่ตั้งโครงการ   :   ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรนารี  ตรงข้ามร้านสวัสดิการ PX ทภ.๒
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นสวัสดิการและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลและครอบครัวได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. กำลังพลและครอบครัวสามารถนำสิ่งของมาขาย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
การดำเนินการ
๑. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐ – ๒๑๐๐ น.
๒. มีแผงค้าหลัก จำนวน ๑๐๘ แผง, แผงค้าย่อย(ตลาดนัด) จำนวน ๕๔ แผง
๓. การจัดเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการ
๓.๑ แผงค้าหลัก
๓.๑.๑ กำลังพลและครอบครัว จัดเก็บ ราคา  ๑๕ บาท/แผง/วัน
๓.๑.๒ ประชาชนทั่วไป จัดเก็บ ราคา ๒๐ บาท/แผง/วัน
๓.๒ แผงค้าย่อย (ตลาดนัด) จัดเก็บ ราคา ๑๕ บาท/แผง/วัน
หมายเหตุ
๑. แผงค้าหลัก  :  ถ้าว่างจะพิจารณาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าทดแทน
๒. แผงค้าย่อย   :  ทำการจับสลากค้าขายตลาดนัด วันจันทร์ เวลา ๑๑๐๐ น.ของทุกวัน
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๑. กกบ.มทบ.๒๑ หมายเลขโทรศัพท์ ทบ.๒๒๕๑๕
๒. พัน.ร.มทบ.๒๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๕๒๕, ทบ.๒๒๕๕๓
๒.๑ พ.ท.อาร์ม   ยศสุนทร  ผบ.พัน.ร.มทบ.๒๑ เป็นผู้จัดการโครงการฯ
๒.๒ ร.อ.ประยุทธ  ไทยทะเล ผบ.ร้อย.บก.พัน.ร.มทบ.๒๑ เป็นนายทหารประจำโครงการฯ        
 
หน้าหลัก