หน้าหลัก
== ข่าวประกาศ ==
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาน้ำยาป้องกันและการกำจัดศัตรูทำลายไม้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(ดำเนินการแล้ว)
ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดำเนินการแล้ว)
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมบำรุงเรือนแถวนายทหารประทวน มณฑลทหารบกที่ ๒๑ (ดำเนินการแล้ว)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่งและรถยนต์โดยสารธรรมดา (ดำเนินการแล้ว)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ ผลการสอบบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง(อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมบำรุงยานยนต์บรรทุก ๔x๔ กองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๔๙ ที่นั่ง
ประกาศฯ ผลคะแนนการสอบ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหาร มทบ.๒๑
ประกาศฯ ผลการสอบบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง(อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง(อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก ๒ อัตรา )
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมบำรุงยานยนต์บรรทุก ๔x๔ กองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๔๙ ที่นั่ง
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก ๒ อัตรา )
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานซ่อมยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์สายสรรพาวุธ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (3อัตรา )
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจ้างเลี้ยงรื่นเริง พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( อัตรา สิบเอก 4 อัตรา )
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารคอกสุนัข ทรงเลี้ยง ของศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( ๓ อัตรา )
ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฯ แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( อัตรา พลอาสาสมัคร )
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วย พัน.สท.กส.ทบ. จว.น.ม.
ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินของ ศูนย์การฝึกสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ ( ๑ อัตรา )
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ ( ๓ อัตรา )
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( อัตรา พลอาสาสมัคร )
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จว.น.ม.
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมอาคารโรงทหารจุ ๖๐ คน หมายเลข ๔๙๗/๓๙ ของกอง โรงงานซ่อมสร้าง ยุทโธปกรณ์ สายสรรพาวุธศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของศูนย์การฝึกสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ สายสรรพาวุธศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมหน่วยฝึก พัน ร.มทบ.๒๑
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมอาคารด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารชนิดธรรมดาขนาด ๖๐ ที่นั่ง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) งานจ้างซ่อมอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วย มทบ.๒๑ ค่ายสุ รนารี จว.น.ม.
== ข่าวสารทั่วไป ==
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ กระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ
# พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการฯ ประจำ ต.ค.๕๕
# ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งกองทัพบกที่ 291/2555
# File PDF ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
# File download ฟอนท์ สารบรรณ
#คู่มือการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก 
#ห้องสมุดออนไลน์
#ศูนย์ E-Learning กองทัพบก ( Royal Thai Army e-learning Center )
# ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบกอิเลคทรอนิสก์( e-army )
# คู่มือนายทหาร
 
 
มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.21 โทร 044-255530 ต่อ 22530  ทบ.22531
e-mail : 21mchq@gmail.com
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ประวัติหน่วย           ภารกิจ / การจัด   / วิสัยทัศน์             ทำเนียบ ผบ.มทบ.        ผู้บังคับบัญชา        ติดต่อหน่วย