logo
 

ฝ่ายการเงิน.มทบ.21
ประชุมนายทหารการเงินหน่วย (ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2554
โดย พ.อ.ยุทธนา     เอี่ยมวิจตร์ เสธ.มทบ.21 เป็นประธาน

ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-2572 โทรสาร 0-4424-3171,22560 สื่อสารทหาร 22526,22747
E-mail: finmtb21@hotmail.com
Dising : Phornthep Zaetang & Puttiphong Ngamroj