รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา 55-56
 
 
มทบ.๒๑ จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและรับฟังโอวาทผู้บังคับบัญชา ของ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๗ ณ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานในพิธี
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่บุตรข้าราชการจำนวน ๓ คน ซึ่งบิดาได้ทุพลภาพหรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ตรวจสภาพความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๕
ณ สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้ บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี
 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ มีกำลังพลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน นายทหาร ๕ นาย,นายสิบ ๑๔ นายรวม ๑๙ นาย ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย
ค่ายสุรนารี เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๕
 
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.) จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือครอบครับผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก การก่อความไม่สงบ
ใน ๓ จชต. รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว เมื่อ ๒๕ ก.ย.๕๕
ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ นครราชสีมา
 
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายเขต ๓ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จัดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าซึ่งควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ครอบคลุมพื้นที่ จว.นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑล ทหารบกที่ ๒๑ เป็นผู้แทน
แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ ๒๕ ก.ย.๕๕
 
รพ.มหาราชนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๕
ในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๕ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ ฯ ภายใน รพ.มหาราช น.ม. ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดการอบรมเผยแพร่ความ รู้ด้านการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ / ๕๕
ให้แก่พลทหารกองประจำการ จำนวน ๓๐ นาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่นชุมชนของแต่ละคนต่อไป ใน
ห้วงวันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ย. ๕๕ ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
คณะสงฆ์ , ส่วนราชการภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมจัดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๒๒,๖๐๐ รูป เนื่องในโอกาสฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ .เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๒ ได้นำกำลังพลเข้าร่วม ในพิธีดังกล่าว
 
สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ๑ โครงการ ๑๗ กิจกรรม ในวันที่ ๘ ก.ย. ๕๕ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ โดย โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ปกครองสู่การดูแล
สุขภาพเด็กห่างไกลโรค ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๕ โดยมี พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติดในหน่วยทหาร บริเวณลานกีฬา ชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง เมื่อ วันที่ ๕ ก.ย.๕๕ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธาน ในการมอบรางวัล ให้กับกำลังพล, แม่บ้านและบุตรหลานที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๔ ก.ย. ๕๕ ในการนี้ พันเอก ยุทธนา เอียมวิจิตร์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะได้ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
พลตรีสมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชยสำนักงานการเงินดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จาก แม่ทัพภาคที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริม
หน่วยที่ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการกรมการเงิน กองทัพบก และแม่ทัพภาคที่ ๒ มอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชย ให้กับ พันโท สิทธิศักดิ์ พันธุนิตย์ นายทหารการเงิน มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ เหล่าทหารการเงินดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกรมการเงินกองทัพบก เมื่อ ๔ ก.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๒
 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ร่วมกระทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระ ๒ หน้า รุ่น ๒ พลัง ในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๕ ณ วัด บ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลร่วมในพิธี ดังกล่าว
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน ฟุตซอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสเปน ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๕ ณ สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดัง กล่าว
 
กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมการมี งานทำให้ทหารกองประจำการประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๕ ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ .เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 
ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัด โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ โดยประธานชมรม ฯ และคณะได้เยี่ยมพบปะกำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๕
 
พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันรถดริฟท์ ชิงแชมป์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๕ ณ ห้างสรรพสินค้าโกลบอลเฮ้าส์นครราชสีมา
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๕ ณ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ส.ค. ๕๕ โดยมี พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดแสดงคอนเสิร์ต รักเพลงรักแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๕ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในการนี้ พลตรีสมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลและครอบครัวร่วมชมการแสดงดังกล่าว

 
ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ น.ม. ในการนี้ พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 
สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๒๖ ในวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๕ ณ บริเวณสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำคณะแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะได้ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ " พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " ในวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก รณกร ปานกุล รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้ร่วมถวายราชสักการะในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีถวายราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดพิธีปักดำวันแม่ - เกี่ยววันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕ ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย กำลังพล ครอบครัว รวมทั้งชุมชนรอบค่ายทหาร
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕ ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดโครงการบรรพชา - อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้นำกำลังพลร่วมอุปสมบทในพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕ ณ วัดพายัพ ( พระอารามหลวง ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดโครงการบรรพชา - อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๕๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ ส.ค. ๕๕ ณ วัดพายัพ ( พระอารามหลวง ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๙ ส.ค. ๕๕
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา๒ ส.ค. ๕๕ ในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการปลูกต้นคูณเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี บริเวณทางแยกบ้านหนองสรวงถึงวัดบ้านไร่ ในวันที่ ๙ ส.ค. ๕๕ ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
 
ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้เยี่ยมพบปะกำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๕
 
เทศบาลนครนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ รักษ์ลำตะคอง ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ ส.ค. ๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้างสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้ จัดกำลังพลร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมกำจัดวัชพืชในลำตะคอง บริเวณที่ไหลผ่านหมู่บ้านวีไอพี
 
จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานวันรพี ปี ๕๕ ณ บริเวณศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในการนี้ พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้ร่วมถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ ๗ ส.ค. ๕๕
 
เทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี ๕๕ ในวันที่ ๓ ส.ค. ๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี จัดกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา ป๊ ๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๕ โดยมี พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนัก เรียนอนุบาล และ ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ค. ๕๕ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ค. ๕๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในการนี้ พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๕๕ ในการนี้ พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลร่วมใน
พิธีเปิด ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๕๕ ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 
ประธานชมรมมิตร ๓๑ โคราช และ คณะ เยี่ยมคารวะ พล.ต. สมศักดิ์ ทองพิลา ผบ.มทบ.๒๑ ณ บก.มทบ.๒๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๕
 
จังหวัดนครราชสีมา จัดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๕๕ ในการนี้ พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลร่วมในพิธีเปิด ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๕๕ ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 
มทบ.๒๑ จัดการอบรมมวลชนทหารกองหนุน ในห้วงวันที่ ๑๖ - ๒๐ ก.ค. ๕๕ ณ ห้องอบรม กอ.รมน.ภาค ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นมวลชนทหารกองหนุนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ ชัยภูมิ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการนำมวลชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึง การรักษา เทิดทูน และป้องป้องสถาบันหลักของชาติ
 
กลุ่มเยาวชนรักชาติปี ๕๕ ซึ่งดำเนินการฝึกโดย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้ร่วมกันพัฒนาวัดพายัพ (พระอารามหลวง ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๕
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดโครงการค่ายเยาวชน รักชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิ.ย. ๕๕ ณ ห้องอบรม กอ.รมน.ภาค ๒ โดยมี พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๕
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ"ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี
พันเอกนคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๕ ณ พื้นที่ปลูกป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 
แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ พัฒนาตามความริเริ่มหน่วยและพบปะให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๕ โดย มี พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพัน ทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เมื่อ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๕
 
กองทัพภาคที่ ๒ จัดแสดงดนตรีชุมชนสัมพันธ์ กองทัพบกเพื่อประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕ ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี พันเอกนคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับ ส่วนราชการใน อ.พิมาย และได้รับการสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่
จาก รพ.ค่ายสุรนารี มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานอีกด้วย
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดดนตรีชุมชนสัมพันธ์ กองทัพบกเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๕ ณ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมี พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ีมาให้บริการทางการ แพทย์แก่มวลชนในพื้นที่
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้าให้กับกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายสุรนาร และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยมี พลตรีสมศักดิ์
ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จว.น.ม. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดพิธีมอบทุนการ ศึกษาให้แก่บุตรข้าราชและลูกจ้างภายใน หน่วย รวม ๑๙๖ ทุน เป็นเงิน ๓๐๘,๕๐๐ บาท โดยมี พลตรีสมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๕
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบ,พลทหาร และลูกจ้าง ร่วมกันพัฒนา พื้นที่วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ วันพุธที่ ๖ มิ.ย. ๕๕
 
พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน (รอบปฐมฤกษ์) พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล และพิธีตักบาตร ข้าว มธุปายาส ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์
นครราชสีมา ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมใน พิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕
 
ทภ.๒ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องใน วันวิสาขบูชา ปี ๕๕ ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕
 
เทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานวัน วิสาขบูชาและประกอบ พิธีเวียนเทียน เนื่องใน วันวิสาขบูชา ณ พระวิหารวัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม. ในการนี้ พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๑ ร่วมรับฟังธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียน เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕
 
บริษัท เคอาร์ทู จำกัด และ บริษัทเฟิร์สโคราชวินด์จำกัด ผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้จัดพิธีลงนามและเจริญพระพุทธมนต์ใบพัดใบแรก ในวันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย. ๕๕ ณ สถานที่ก่อสร้าง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้กรุณามอบหมายให้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นผู้แทน เพื่อร่วมในพิธีดังกล่าว
 
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.55 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการ แสดงดนตรีเพิ่อรณรงค์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ ในการนี้ พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ดังกล่าว
 
พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ - ภูเก็ตเกมส์
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้เรียนเชิญ พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพบก / หัวหน้าคณะทำงานสวนผึ้งโมเดล ได้เดินทางมาให้คำแนะนำแนว ทางการแก้ไขปัญหาการ บุกรุกที่ดินกองทัพบก ให้แก่หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ และได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับราษฎร บริเวณบ้านสายมอญ หมู่ ๑๖ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมเดินทางไกลเพื่อพัฒนาขีดความ สามารถการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ ในการใช้หน่วยทาง ยุทธวิธี ได้อย่างประสิทธิภาพ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดการประชุมติดตามความก้าว หน้าของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ของ ๑๗ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสุรนารี ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๒๑ โดยมี พันเอก นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานการประชุม
 
พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ และคณะ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา
 
พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ ๒๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ การธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๕ พ.ค.๕๕ ณ หอ ประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน พร้อมพลประจำ ดำเนินการแจกจ่าย น้ำอุปโภคจำนวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 
พ.อ.นคร สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธานพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพลของ ทหารกองประจำการ พัน.ร.มทบ.21 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55
 
พ.อ.นคร สุขประเสริฐ รอง ผบ.มทบ.21 ร่วม งานโคราชเมืองสะอาด (korat big cleaning day) พร้อมด้วยข้าราชการ ของ มทบ.21 ที่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อ 20 เม.ย.55
 
รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ปี 57 - ปัจจุบัน
วันที่ ๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๑๓๐ พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยม ละออ เสธ.มทบ.๒๑ และคณะ ได้สังเกตการณ์ตรวจ เลือกทหาร ณ หอประชุมอำเภอกระสัง อ.กระสัง จว.บ.ร. เมื่อ 04 เม.ย. 59, เวลา 0829 พิธีรับส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 ระหว่าง ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 ( ท่านเก่า ) และ คุณณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 ( ท่านใหม่ ) ณ ห้องประชุม บก.มทบ.21 (1) ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 04 เม.ย. 59, เวลา 0749 พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ รอง มทน.2 ( ผบ.มทบ.21 ท่านเก่า ) และ พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ( ท่านใหม่ ) ได้กระทำพิธีลงนามรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.21 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วม เริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 04 เม.ย. 59, เวลา 1400 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 ( 2 ) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการอบรม ค่ายเยาวชน Army Summer Camp ประจำปี 2559 โดย พัน.ร.มทบ.21 ดำเนินการฯ ณ ร้อย.บร.ที่ 2 พัน.ร.มทบ.21 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 25 มี.ค. 59, เวลา 0900 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน และปลอดมล พิษในช่วงฤดูแล้ง จว.น.ม. ปี 2559 และร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันไฟป่า ( MOU )ในการนี้ มทบ.21 ได้สนับสนุนวงดนตรี มว.ดย. มทบ.21 ทำการแสดงดนตรีให้กับประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมรับชมด้วย ณ อบต. โคกกระชาย ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.น.ม. เมื่อ 24 มี.ค. 59, เวลา 1300 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ได้ลงตรวจพื้นที่บริเวณคลองริมทางรถไฟสถาน ีบ้านเกาะ ที่ทำ การลอกผักตบชวาในบริเวณแยกทางรถไฟบ้าน ตลาด และบริเวณคลองริมทางรถไฟ ได้ประมาณ 500 เมตร ( รวมระยะทางทั้งสิน 2 กิโลเมตร ) โดยมีกำลังพลจาก พัน.ร.มทบ.21 จำนวน 80 นาย และได้รับการสนับสนุนรถโกยตัก จาก เทศบาล นคร น.ม. ณ บริเวณคลองริมทางรถไฟ สถานีบ้าน เกาะ ต.ตลาด อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 24 มี.ค. 59, เวลา 0730 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ ท่านท้าวสุรนารี โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 24 มี.ค. 59, เวลา 1030 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นอภ.ปักธงชัย และ ชปพท.พัน.ร.มทบ.21 เพื่อให้กำลังใจ มอบแนวทาง สร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อขัด ข้องในการปกครอง การลงประชามติของประชาชน ปัญหาผู้ม ีอิทธิพล และการเกณฑ์ทหาร แนะแนวทางให้ตั้งคณะกรรม การ กกล.รส. ในพื้นที่ เมื่อ 24 มี.ค. 59, เวลา 0930 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้แทน นอภ.วังน้ำเขียวเพื่อ ให้กำลังใจ มอบแนวทาง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องในการปกครอง และยังให้แนวทางการ แก้ไขปัญหา One map การลงประชามติ และการ แก้ไขปัญหาราษฎรใช้ที่ดินทำกินบนพื้นที่ของ ทบ. ณ ที่ว่าการ อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม.
เมื่อ 23 มี.ค. 59, เวลา 1700 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัย ชนะของท้าวสุรนารี และพิธีจุดพลุ 4 มุมเมือง ประจำปี 2559 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 22 มี.ค. 59, เวลา 0900 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ได้เป็นประ ธานเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความ สุข ประจำปี 2559 โดย มทบ.21 ได้ร่วมกับร่วม กับประชาชนในพื้นที่ลอกผักตบชวา เพื่อเตรียม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณคลองริมทางรถไฟ สถานีบ้านเกาะ ต.ตลาด อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 17 มี.ค. 59, เวลา 1400 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้ประธานในพิธีเปิดคาราวาน แจกน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ.โนนไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 14-18 มี.ค. 59 ในการนี้ การแจกจ่ายน้ำได้ จำนวน 16 เที่ยว คิดเป็นปริมาณทั้งหมด 96,000 ลิตร ณ เทศบาล ต.โคกสวาย อ.โนนไทย จว.น.ม.
เมื่อ 040800 ก.พ. 59 พ.อ.ยุทธนา มีทิพย์ รอง เสธ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถาน นางสาว บุญเหลือ ประจำปี 2559 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานใน พิธีฯ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ รร.บุญเหลือวิทยาสรณ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 041330 ก.พ. 59 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " ค่ายฟ้า ใหม่ ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด " ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย สนง.คุมประพฤติ จว.น.ม. และ พัน.ร.มทบ.21 โดย ผบ.พัน.ร.มทบ. 21 ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากร ในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ณ ร้อย.บร.ที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 041330 ก.พ. 59 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่เข้าติดตาม การปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในพื้นที่ใน การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ณ บริเวณวัด โนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุดทน จว.น.ม.
เมื่อ 031330 ก.พ. 59 พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21ได้กรุณาเป็น ประธานในการประชุมพนักงาน ชับรถยนต์สาธาร ณะ ( รถแท็กซี่มิเตอร์ ) จำนวน 100 คน เพื่อทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับที่เกี่ยวข้อง กับการใช้รถและแนวทาง วิธีการ ปฏิบัติในการ ให้บริการของรถยนต์สาธารณะ ที่ถูกต้อง ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 031400 ก.พ. 59 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " จิต อาสาเพื่อพัฒนาประเทศ " (ในโครงการคนไทย หัวใจเดียวกัน) โดยมีวิทยากรพิเศษ นางสาว อรพิมพ์ รักษาผล (น้องเบสท์)มาบรรยายพิเศษให้ กับ นายอำเภอ,หัวหน้าส่วน ราชการท้องถิ่น ,อสม.,และ กำลังพลทหาร ในพื้น ที่รับผิดชอบ ชปพท.ร.23 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ มทส. อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 021300 ก.พ. 59 พ.อ.ยุทธนา มีทิพย์ รอง เสธ.มทบ.21 (2) พร้อมด้วย หก.กกร.มทบ.21 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการ ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล และลงนาม MOU โดยมี นายสุวิทย์ คำดี รอง ผวจ.น.ม.เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลาง จว.น.ม. อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 081700 ธ.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) พร้อมภริยา และ พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) พร้อมภริยา ได้เข้าร่วมในงานนครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระราชา ของแผ่นดิน 88 พรรษา " งานสันนิบาต " ณ ลาน นวมินทร์บุ่งตาหลั่ว ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 130830 ม.ค. 59 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ได้กรุณาเป็นเกียรติในพิธี มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ จนท.ตำรวจ และจนท.สารวัตรทหาร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความสะดวกและดูแลความ ปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครองของ โรงเรียนสุขานารีโดยมี นายกมล พุมรินทร์ ผอ.โรงเรียนสุขานารี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุขานารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 121000 ม.ค. 59 พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่ การปฏิรูปสังคม ประจำปี 2559 โดยมทบ.21/กกล.รส.จว.น.ม. มีคณะผู้บังคับบัญชา มทบ.21 ณ ห้องอบรม กอ.รมน.ภาค2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 080900 ม.ค. 59 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) ได้กรุณา เป็นประธานการเปิดงานปีใหม่ และวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2559 โดยมี นางเรณู กุมภรัตน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมพิธี ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 และ รอง หก.กกบ.มทบ.21 ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 281000 ธ.ค. 58 พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.21 และภริยา ได้กรุณาเป็น ประธานในการ มอบทุนชีวิตให้กับกำลังพล มทบ.21 เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2559 ณ บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 280730 ธ.ค. 58 พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.21 และภริยา ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒ พร้อมด้วย คุณศิวาพร สุกปลั่ง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 เป็นประธานพิธีฯ ณ พุทธสถานค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 081700 ธ.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) พร้อมภริยา และ พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) พร้อมภริยา ได้เข้าร่วมในงานนครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระราชา ของแผ่นดิน 88 พรรษา " งานสันนิบาต " ณ ลาน นวมินทร์บุ่งตาหลั่ว ร.๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 5 ธ.ค.58 เวลา 1830 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) และภริยา ร่วมพิธีถวายเครื่อง ราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคลถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.น.ม. หก.กกพ.มทบ.21 ได้ทำ การฝึกทบทวนระเบียบวินัย ทาง ทหารของ กำลังพล มทบ.21 ณ บริเวณลานรวม แถว หน้า บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 250530 พ.ย.58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 เข้าร่วม พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อมตรวจค้น กวาดล้างยาเสพติด โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จว.น.ม. อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 190930 พ.ย. 58 พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.21 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา , กำลังพล มทบ.21 ได้เข้าร่วมต้อนรับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 2/กกล.รส.ทภ.2 ณ ในพื้น ที่ ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 131030 พ.ย. 58 มทบ.21 ร่วมกับ รพ.ค่าย สุรนารี ได้ทำการพ้นยากำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน การระบาดของ โรคไข้เลือดออก ณ บริเวณพื้นที่บ้าน พักอาศัย ในค่ายุสรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 091000 พ.ย.58 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ " กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว " จำนวน 300 ผืน และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายสุรนารี ให้บริการการทางการแพทย์แก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว เมื่อ 040900 พ.ย. 58 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 พร้อมด้วย ภริยา รอง ผบ.มทบ.21 (1) และ ภริยา รอง ผบ.มทบ.21 (2) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ครั้งที่ 1/59 ณ ห้องประชุม (4) บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 031330 พ.ย. 58 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน มทบ.21 ได้เข้าเยี่ยมเยียน ศูนย์พัฒนาทักษะด้านคอมพิว เตอร์ ชุมชนหนองบัวรอง โดย มทบ.21 และเยี่ยมชม โครงการงานฝีมือเพื่อเพิ่มรายได้ ( การประดิษฐ์ดอกไม้ จันทร์ ) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายสุรนารี มทบ.21 , ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี โดย พัน.ร.มทบ.21 , ศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าแม่บ้าน พัน.ร.มทบ.21 และมอบทุน บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ณ เรือนรับรอง มทบ.21
วันนี้ 1 พ.ย.58 พ.อ.สามารถ จินตสมิทธิ์ รอง เสธ.มทบ. 21 , พ.อ.วีระ สุดวิไลพร สด.จว.น.ม.,พ.อ.ไมตรี ไทยศิริ รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.21 และ พ.ท.สุรศักดิ์ สรสิทธิ์ สด.มทบ.21 ได้กำกับดูแล การแบ่งทหารใหม่ลงหน่วยต่างๆในพื้นที่ จว.น. เมื่อ 290900 ต.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างการรับรู้การจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 281100 ต.ค. 58 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) และ พ.อ.ยุทธนา มีทิพย์ รอง เสธ.มทบ.21 (2) ได้เข้าตรวจเยี่ยม " โครงการธงฟ้า ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2559 " ที่ มทบ.21 ร่วมกับ สนง.การค้าภายใน จว.น.ม. จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-30 ต.ค. 58 โดยมี นายนคร บุตรดีวงษ์ การค้าภายใน จว.น.ม. ให้การต้อนรับ ณ ตลาดร่วมใจ ปตท. - ทบ. ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
ันที่ 280900 ต.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ในการเป็น ประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและรับฟัง โอวาทผู้บังคับ บัญชา ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 261940 ต.ค. 58 พ.อ.ยุทธนา มีทิพย์ รอง เสธ. มทบ.21(2) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย รอง หก.กกร. มทบ.21 ( ชรก.รอง หก.กกบ.มทบ.21 ), พัน.ร. มทบ. 21 และนักศึกษาวิชาทหาร จาก ศฝ.นศท. มทบ.21 ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ราษฎรใน พื้นที่ อ.สีคิ้ว จว.น.ม. ที่ประสบภัยหนาว จำนวน 200 ผืน ตามนโยบาย ทภ.2 โดยมี ปลัดอำเภอ และกำนัน บ.ลาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ บ.ลาดใหญ่ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จว.น.ม. วันที่ 280900 ต.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ในการเป็น ประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและรับฟังโอวาท ผู้บังคับ บัญชา ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 241130 ต.ค. 58 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธาน ชมรมแม่บ้าน มทบ.21 และคณะ สมาชิกแม่บ้าน มทบ.21 เยี่ยมและมอบทุนยังชีพบุพการีที่เจ็บป่วยของกำลัง มทบ.21 จำนวน 4 ราย ณ บ้านพัก ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 230720 ต.ค. 58 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) เข้าร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมรูป พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน ปิยมหาราช โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็น ประธาน ในพิธี ณ ศาลาพระบรมรูป ร.5 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 230800 ต.ค. 58 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง ผบ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 เข้าร่วม พิธีถวายพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรม ราชานุ สาวรีย์ ร.5 สนามหน้าศาลากลาง จว.น.ม. อ.เมือง จว.น.ม
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ (๑) เป็นประธาน ใน การอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค. ๕๘ ณ พุทธศาสนสถาน ทภ.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.๒๑ ได้กรุณาประดับเครื่องยศให้กับข้าราชการ ที่เข้าร่วม โครงการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา มทบ.๒๑ และกำลังพล มทบ.๒๑ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.๒๑ ค่ายสรุนารี อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 1 ต.ค. 58 เวลา 0829 มทบ.21ได้กระทำ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.21 โดย พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.21 ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี , สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะ มหาราช และไหว้พระที่ห้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.๒๑ ูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ (๑) และ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.มทบ.๒๑ ได้ลงนามในเอกสารรับ - หน้าที่ ผบ.มทบ.๒๑ และส่งมอบธงประจำหน่วย ณ ห้องศริ พัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. พันเอก วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21(1) ได้กรุณา ให้โอวาทและอวยพร ที่ได้ร่วมปฏิบัติ งานตลอดในปีงบประมาณ 2558 ในการพบปะกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ณ บริเวณ ลานรวมแถวหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. พันเอก วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 (1) เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมเศรษฐกิจรากฐานมั่นคง ชุมชนแข็งแรง ตามรอยเท้าพ่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง โดยมี พลตรี วิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1) เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 21 (2) เป็นประธานการ ประชุม หาข้อยุติในกรณีที่ประชาชน ยื่นหนังสือ ร้องเรียน สมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนอง ไผ่ล้อม ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการ มณฑล ทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรชัย คุณกมุท รอง ผบ.มทบ.21 (2) เข้าร่วมกิจกรรมการ สูบน้ำกักเก็บสำรอง เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และการ ขาดแคลน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่บ้าน หนองขาคีม หมู่ที่ 9 ตำบลชีวึก อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการสูบน้ำจาก หนองตะลุกพวงไป หนองขาคีม เพื่อใช้เป็นน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาให้กับชุมชน เมื่อ 251800 ส.ค.58 นายวินัย วิทยานุกูล รอง ผวจ.น.ม. และ พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง.ผบ. มทบ.21 (1) ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ร่วม กรม.ทพ.26 อ.ปักธงชัย จว.น.ม. พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าท ี่ ประจำด่านตรวจ วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 1030 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21(1) พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันเกิดของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และวันเปิดค่ายเปรมติณสูลานนท์ ณ วัดศาลาเย็น อ.เมือง จว.น.ม.
วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 1300 พ.อ.วรชัย คุณกมุท รอง ผบ.มทบ.21 (2) ทำการแทน ผบ.มทบ.21 ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการเทิดพระเกียรติ " แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาปวงประชาสุขศานต์" โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 3 เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 0830 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) รักษาราชการ แทน ผบ.มทบ.21 พร้อมภริยาฯ ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จว.น.ม. อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 0700 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) รักษาราชการ แทน ผบ.มทบ.21 พร้อมภริยาฯ ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 และ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.นม.
เมื่อ 10 ส.ค.58 พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย สนับสนุน อบต.หมื่นไวย ในการการขุดลอก คูคลองและกำจัดวัชพืช ในกรณีแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณเขื่อนคนชุม อ.เมือง จว.น.ม เมื่อ 10 ส.ค.58  เวลา 1000  พ.อ.วรชัย  คุณกมุท  รอง ผบ.มทบ.21 (2)  เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม "หว่านวันแม่" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี อ.เมือง  จว.น.ม. โดยมี ผบ.หน่วยและกำลังพลของ นขต.มทบ.21 ร่วมกิจกรรม เมื่อ 8 ส.ค.58เวลา 1100 พ.อ.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.21 (1) ร่วมพิธีเปิดบ้าน โครงการ "ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างบ้านอยู่สุข อย่าง ยั่งยืน จว.นม. ณ พื้นที่รองรับผู้อพยพจากมอ ปลาย่าง บริเวณถนนมิตรภาพ กม.ที่ 65 บ.คลองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นม. โดยมี นายสุธี มากบุญ รมช.กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
เมื่อ 8 ส.ค.58 เวลา 0919 พ.อ.วรชัย คุณกมุท รองผบ.มทบ.21 (2) ร่วมพิธีทอดผ้าป่า มหากุศล ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ; สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และพระบรม วงศานุวงศ์ ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นม. โดยมี มทภ.2 เป็นประธาน วันที่  7 ส.ค. 58  เวลา  0930  พ.อ.วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์  รอง ผบ.มทบ.21 (1) และคณะ มทบ.21 จัดกำลังพลจำนวน  80 นาย  ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ  อบต.หนองกระทุ่ม , ชลประทานลำตะคอง , เทศบาลนคร น.ม. และชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ พื้นที่ คลองชลประทาน  ทำการกำจัดวัชพืชท ี่กีดขว้างทาง น้ำเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  ไปจน ถึงบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าแมคโคร เมื่อ5ส.ค.58เวลา0900 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิทรอง เสธ.มทบ.21ผู้แทน ผบ.มทบ.21ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ในโอกาสเดิน ทางมาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รอง ผวจ.น.ม.กล่าวต้อนรับ
เมื่อ 4 ส.ค.58 เวลา 1330 รอง ผบ.มทบ.21, หก.กยก.มทบ.21 และ ผบ.พัน.ร.มทบ.21 ร่วม ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามมติ ครม. ในการ ควบคุมสถานบริการที่ใกล้สถานศึกษา โดยมี รอง มทภ.2 เป็นประธาน ครับ วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 0930 พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 , พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รองเสธ.มทบ. 21(2)และ พ.ท.พิเชษฐ์ เจียมใจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การขุดลอกคูคลอง ในกรณีแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณแยกประโดก ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จว.น.ม เมื่อวันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 0940 พ.อ.วรชัย คุณกมุท รอง ผบ.มทบ.21 ตรวจพื้นที่ระบายน้ำภายในค่าย สุรนารีและ บ้านพักหน้า รพ.ค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดังกล่าวโดยจะดำเนินการขุดลอกเส้น ทาง ระบาย น้ำในวันที่ 5 ส.ค.58
วันที่ 28 ก.ค. 58  เวลา 0830  พ.อ.ปฐิกรณ์   เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม ถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องใน โอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. 2558 เมื่อ 28 ก.ค.58 เวลา 0700 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท อง เสธ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 เข้าร่วมพิธี ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันพระ ราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราช กุมาร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 14 ก.ค.58 เวลา 1000 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.มทบ.21(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ร่วมพิธีโครงการเปิด ยุทธการการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ปี 2558 ณ แปลงบุกรุก ปลูกยางพารา แปลงที่ 1 ท้องที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. โดยมี ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี
เมื่อ 20 พ.ค.58 เวลา 1030 พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 เป็นผู้แทน พล.ต.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ผบ.มทบ.21 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการคน ไทยหัวใจเดียวกัน ณ ห้องประชุม อบต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จว.น.ม. โดยมี นอภ.ปักธงชัย ให้การต้อนรับ วันที่ 20 พ.ค.58 เวลา 1000 พ.อ.วรชัย คุณกมุท รอง ผบ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน พล.ต.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ผบ.มทบ.21 เข้าร่วมประชุมรับมอบ นโยบายการแก้ไข ปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การ ตัด ไม้ยางพารา ) ในพื้นที่ จว.น.ม. ณ ห้องประชุม 4 ( อาคารวิบูลย์ศักดิ์ ) บก.ทภ.2 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. เป็นประธาน ในการประชุมฯ เมื่อ 19 พ.ค.58 เวลา 1000-1200 พ.อ.วรชัย คุณกมุท รอง ผบ.มทบ.21 (2) เป็นผู้แทน ผบ. มทบ.21 ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน (รอบ ปฐมฤกษ์ ) และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหา กุศลงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2558 โดยมี กำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 500 นาย ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขา น.ม. อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 18 พ.ค.58 เวลา 0900 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.มทบ.21 (2) เป็นประธานการ ประชุม เตรียม การรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา บุกรุก ที่ดินป่าไม้ ( การตัดไม้ยางพารา ) มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หก.กยก.มทบ.21 , หก.กกบ.มทบ.21 , รอง หก.กกร. มทบ.21 และ ผู้แทนจาก สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ( น.ม. ) ณ ห้องประชุม บก.มทบ.21 (2) ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 15 พ.ค.58 เวลา 0900-1700 พล.ต.
รรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ผบ.มทบ.21 และ พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21 พร้อมด้วยส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นม., รอง ผอ.รมน.จังหวัด.น.ม.(ท) ผบก.ภ. จว.นม., ผบ.กรมพัฒนาที่ 2, ผู้บริหาร อปท., กำนัน ผญบ. ตรวจเยี่ยมการรื้อย้ายอาคารร้าน อาหารบริเวณ ริมอ่างลำตะคอง (มอปลาย่าง) อ.ปากช่อง จว.น.ม. จำนวน 32 หลัง โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒ ได้กรุณาลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง ผลการ ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 15 พ.ค.58 เวลา 0645 พ.อ.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.21/ผบ.บก.ควบคุมฯ ร่วมพิธีปล่อยขบวน รื้อถอน จากสถานีวิจัยลำตะคอง ฯ (ครั้งที่ 2) และมอบ นโยบายในการรื้อถอนผู้ บุกรุก ที่ราชพัสดุ ริมอ่างเก็บน้ำ ลำตะคอง (มอปลาย่าง) อ.ปากช่อง จว.น.ม.
เมื่อ 8 พ.ค.58 เวลา 0600 กกล.รส.จว.น.ม. ได้จัดตั้ง กอ.ร่วมการรื้อถอนร้านค้า มอปลาย่าง ณ หมวดการทางปากช่องที่ 1 โดยมี เสธ.มทบ.21 เป็น ผอ.กอ.ร่วม ฯ/ ผบ.บก.ควบคุม มียอด กพ. จำนวน 300 นาย การปฏิบัติเมื่อ เวลา 0800 ผวจ.น.ม.ได้กระทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนรื้อถอน จากสถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จว.น.ม. วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒๑ กรุณาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ หน้าศาลปกครอง มทบ.๒๑ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงิน ค่าประกอบ เลี้ยงที่ได้จัดเตรียมอาหาร เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้วง เทศกาลสงกรานต์ โดยม ีพล.ต.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ผบ. มทบ.๒๑ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา มทบ.๒๑ ,ผบก.ตร.ภ. จว.น.ม. , นายอำเภอเมือง จว.น.ม.,นายก อบต.หนอง กระทุ่ม และส่วนราชการที่ให้การสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อ ๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.มทบ.๒๑ ระหว่าง พล.ท.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ กับพล.ต.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์ ณ ห้องประชุม (๑) บก.มทบ.๒๑ และ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วม เริงไชยค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
คณะนายทหาร จปร.๒๕ และ ครอบครัว ได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยม ชมร้านค้าชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ ณ ร้านค้า ชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ ให้การต้อนรับ ฯ พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ และ คุณ อรนุช นิยะโมสถ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ ได้มอบโล่ ที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการของ มทบ.๒๑ ในห้วงปี ๕๘ ในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ณ บก.มทบ.๒๑ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงไชยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๒ ค่าย สุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผบ.มทบ.๒๑ ได้นำกำลังพล และสมาชิก ชมรม แม่บ้าน มทบ.๒๑ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
มทบ.๒๑/กกล.รส.จว.น.ม. จัดการแสดงดนตรีชุมชน สัมพันธ์กอง ทัพบก เพื่อประชาชนประจำปี ๒๕๕๘ ในวันท ี่๒๑ ม.ค. ๕๘ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี จว.น.ม. โดยมี พ.อ. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ เสธ.มทบ.๒๑ เป็น ประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐๐ คน รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ รักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีชุมชนสัมพันธ์ กองทัพบก เพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดย มทบ.๒๑ ในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จว.น.ม. ทภ.๒ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.๕ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผบ.มทบ.๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วม ในพิธีดัง กล่าว
ทภ.๒ จัดพิธีสักการะูอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี มทภ.๒ เป็นประธาน ในพิธี ในการนี้ ผบ.มทบ.๒๑ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พ.อ. หรรษยศ จันทศิริพัฒน์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ ได้ร่วมถวาย ราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๘ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. ทภ.๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๘ ณ บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. ในการนี้ มทบ.๒๑ ได้จัดกิจกรรม สาระประโยชน์ร่วมในงานดังกล่าว
พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.มทบ.๒๑ และคณะ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ฯ เนื่องในวันพ่อขุนราม คำแหงมหาราช ใยวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘ บริเวณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จว.น.ม พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็น ประธานในพิธี มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันก๊ฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ โคราชเกมส์ ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ ณ สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ อ.เมือง จว.น.ม. พ.อ. หรรษยศ จันทศิริพัฒน์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ และคณะ ได้ร่วมขบวนวิ่งเชิญไฟพระฤกษ์ เนื่องในการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ " โคราชเกมส์ " ในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๘ ณ บริเวณถนนโพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘ ศบภ.มทบ.๒๑และ สโมสรไลออนส์มิตรภาพ โคราช ร่วมกับ บริษัทซีพีเอฟประ เทศไทยจำกัดมหาชน ,รพ.ค่ายสุรนารีและหน่วยงาน ต่าง ๆ ใน อ.เทพารักษ์ ได้ร่วมให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย หนาวตามโครงการ กองทัพบกร่วมใจ ต้านภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาว ,เครื่อง กีฬา , ตู้ยา , ไข่ไก่ต้มสุก และ อาหารกลางวัน ให้กับเด็ก นักเรียน ๑๐ แห่ง และ ประชาชน รวม ๑,๖๐๐ คน ในพื้นที่ อ.เทพารักษ์ จว.น.ม. โดยมี พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ พลตรี เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ , คุณ อรนุช นิยะโมสถ ประธานชมรม แม่บ้าน มทบ.๒๑ , พ.อ. หรรษยศ จันทศิริพัฒน์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ , ดร. ชนัญชิดา จันทศิริพัฒน์ รอง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ และ นาย สรสิทธิ์ เฉลิมมุขนันท์ นายกสโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช ได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ชราในพื้นที่ อ.เทพารักษ์ จว.น.ม. มทบ.๒๑ จัดตั้งจุดบริการประชาชน มทบ.๒๑ ในห้วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๕๘ พร้อมให้บริการพักผ่อน , น้ำดื่ม , กาแฟ , แนะนำ เส้นทาง , ซ่อมยานยนต์ และ การปฐมพยาบาลโดยดำเนิน การ ร่วมกับองค์กร ต่าง ๆ ใน จว.น.ม. บริเวณริมถนน มิตรภาพ ( เลี่ยง เมือง ) อ.เมือง จว.น.ม. ในห้วง ๒๖ ธ.ค. ๕๗ - ๕ ม.ค. ๕๘
มทบ.๒๑ ได้จัดการประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติของ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุในพื้นที่ จว.น.ม. ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ ณ ห้องอบรม กอ.รมน.ภาค ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เป็นการ ประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ตามแนวทาง ที่สนับสนุน คสช. และ การเดินหน้าประเทศไทยร่วมกัน พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินการด้านเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพูน โภชนาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จว.น.ม. ในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๗ ในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ /ผอ.ศบภ. มทบ.๒๑และคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืนให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแปรงต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จว.น.ม. ในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๗ โดยได้รับ การสนับสนุนผ้าห่มจากมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ และชุด แพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายสุรนารี
พ.อ. วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ และ ภริยา ได้ร่วมถวายราชสักการะ ,จุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จว.น.ม. พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ ได้ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และร่วมพิธีเฉลิมฉลอง วันชาติไทย ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗ ณ หอประชุมเปรมติณ สูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. สำนักงานเหล่ากาชาด จว.น.ม. ได้จัดโครงการ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗ ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จว.น.ม. ในการนี้ คุณ อรนุช นิยะโมสถ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ และคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
จว.น.ม. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. ในการนี้ พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.มทบ.๒๑ และ ภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว มทบ.๒๑ ได้จัดกิจกรรมกำจัดผับตบชวาและวัชพืช เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๗ ณ บริเวณ คลองสาขาของลำตะคอง ปากซอย ๓๐ กันยาซอย ๒โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุน กำลังพลและ ยุทโธปกรณ์จากอ.เมือง น.ม. ,สำนักชลประทานที่ ๘ , ศูนย์ ปภ.เขต ๕ ,เทศบาลนคร น.ม.และ ตำรวจภูธร จว.น.ม. กำลังพล มทบ.๒๑ ได้นำเงินร่วมทำบุญจากผู้บังคับ บัญชา มทบ.๒๑ และ จากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย ไปจัดอาหารเลี้ยงพระเพล , ผู้ร่วมอุปสมบท และญาติ ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๗ ณ วัดพายัพ ( พระอารามหลวง ) อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ พ.อ. หรรษยศ จันทศิริพัฒน์ รอง ผบ.มทบ.๒๑ และ ดร.ชนัญชิดา จันทศิริพัฒน์ รองประธาน ชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ ได้สำรวจพื้นที่ อุทยาน แห่งชาติทับลาน เพื่อเตรียมวางแผนปลูกป่า พะยูง ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ต่อไป พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บัญชาการมณฑลทหาร บกที่ ๒๑ ได้นำกำลังพลและแม่บ้านของหน่วยร่วม กิจกรรม "เกี่ยววันพ่อ มอบโคไถ่ชีวิต" ณ ศูนย์สาธิต การเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมาในวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗ เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขันกีฬาสี ณ ร.ร.อนุบาลค่ายสุรนารี โดยมีคณะครู - อาจารย์ ,หน.ส่วนราชการ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเคลื่อนที่งาน ธุรการ และกำลังพล ให้กับนายทหาร ประทวน โดย สบ.ทบ. ณ ศูนย์อบรม มทบ.๒๑ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นม. โดยมี หน.ส่วนราชการ มทบ.๒๑ และ ผบ.หน่วย ในพื้นที่ จว.น.ม. ร่วมพิธี เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ. มทบ.๒๑ /ผบ.ศบภ.มทบ.๒๑ เป็นประธานในการแจกจ่ายผ้าห่ม กันหนาว และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ ประสบภัย หนาว ตาม โครงการ"กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว"ณ หอประ ชุมเทศบาล ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จว.น.ม.โดยมีชมรมแม่ บ้าน มทบ.๒๑ ,คุณเรวดี ภู่ทอง ,มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑,รพ.ค่าย สุรนารี ,วิทยาลัยสารพัดช่าง พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการและ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๗ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โดย คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะได้เข้าพบ ผบ.มทบ.๒๑ ณ บก.มทบ.๒๑ เพื่อประสานและทำ ข้อตกลงในการเตรียมการ ปลูกป่า อย่างยั่งยืนในพื้น ที่ป่าต้นน้ำของ จว.นม.ร่วมกันโดยม ีรอง ผบ.มทบ. ๒๑ และคณะแม่บ้าน มทบ.๒๑ ร่วมให้การต้อนรับ
๒๖ พ.ย.๕๗ พ.อ.หรรษยศ จันทศิริพัฒน์ รอง ผบ.มทบ ๒๑ และทีมงานพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษให้แก่กำลังพล มทบ.๒๑ พร้อมรับ AC ตาม นโยบายผบ.ทบ.เข้าพบ ผอ.สถาบันภาษามหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมาซึ่งได้รับความร่วมมือให้การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษให้กำลัง พลห้วง ธ.ค ๕๗ - ก.ย.๕๘ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดการทบทวนการใช้ภาษา อังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลใน การเข้าสู่ AEC โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.มทบ.๒๑ ร่วมในงาน ประเพณีปักดำวันแม่เกี่ยววันพ่อใน ที่ดินของมูลนิธิชัย พัฒนา โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.น.ม. ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๗
พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ และ คุณ อรนุช
นิยะโมสถ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชา/ภริยาและกำลังพล/ครอบครัว มทบ.๒๑ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชน ศีลห้าสิบสอง ค่านิยมในวันที่
๒๐ พ.ย. ๕๗ ณ ชุมชนบ้านพักทหาร หนองบัวรอง อ.เมือง
จว.น.ม.
พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ และ คุณ อรนุช นิยะโมสถ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๑ ได้นำกำลังพล และ ครอบครัว มทบ.๒๑ ร่วมถวาย ราชสักการะ และ ลงนามถวายพระพร แด่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗ ณ รพ.ศิริราช ก.ท. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ได้จัดเตรียมของบริโภคซึ่งได้รับมาจากทุกท่านที่ให้การ สนับสนุน เพื่อเตรียมนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จว.น.ม. ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๐๐๐
มณฑลทหารบกที่ ๒๑ จัดทบทวนการใช้ภาษา อังกฤษ
ให้กำลังพลเป็นประจำทุกเช้า เพื่อเสริมความ พร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน(AEC)
พล.ต. เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผบ.มทบ.๒๑ ร่วมในพิธี การจ่ายเงินให้เกษตรกรตามมาตรการเพิ่มการจ่ายเงิน ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ่ศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๕๗ ณ สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ อ.ปักธงชัย จว.น.ม. โดยมี มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ คน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดพิธีมอบของขวัญ ปีใหม่ให้กับประชาชน ต.โพธิ์กลาง โครงการขุดลอก
สระเก็บน้ำ บ.หนองปรือ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม.
ในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗ โดยมี พล.อ. ทวีป เนตรนิยม ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พ.อ. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
เสธ.มทบ.๒๑ ได้เข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว
รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา 56-57