ยินดีต้อนรับสู่.............เรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ ๒๑

 

เรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นสถานที่ราชการ ภารกิจหลัก เพื่อรองรับกำลังพลที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา มิได้เปิดทำการเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้น กรุณาเคารพสถานที่
และปฏิบัติตามระเบียบการ ทุกครั้งที่เข้าพัก

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ระเบียบการเรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ ๒๑>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  1. ติดต่อ – จอง – เข้าพัก เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ( เพื่อความสะดวกของท่าน )
  2. คืนห้องพักก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. ที่สำนักงาน เรือนรับรองฯ ด้านล่างพร้อมกุญแจห้องพัก
  3. ชำระค่าบำรุงก่อนเข้าพัก พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวฯ ของผู้เข้าพักทุกครั้ง      

3.1 ข้าราชการทหารบกพัก/จองให้ ( ภรรยาหรือสามี/บุตร( โสด )/บิดา/มารดา )    
      เข้าพัก ค่าบำรุง ๔๐๐.-/คืน
3.2 ข้าราชการทหารบก จองให้ ( ตร., ทอ., ทร., พลเรือน/บุคคลพลเรือน )      
      เข้าพัก ค่าบำรุง ๔๕๐.-/คืน
3.3 ห้องพักนายทหาร ยศพลตรี – ยศพลเอก มีจำนวน ๒ ห้อง เข้าพัก           
      ค่าบำรุง ๗๐๐.-/คืน

  1. กรณีจองล่วงหน้า ให้โทรไปยืนยันการเข้าพักก่อน ๑๑.๐๐ น. ของวันเข้าพัก หากไม่โทรไปยืนยัน ถือว่า ยกเลิกการจอง
  2. เมื่อยืนยันการเข้าพักแล้ว ต้องชำระค่าบำรุงห้องพักเท่าที่จองไว้ จะพักหรือไม่พักต้องชำระตามที่ยืนยัน
  3. เมื่อผู้เข้าพักทำอุปกรณ์ เรือนรับรองฯ ชำรุดเสียหายหรือ ไม่ชำระค่าบำรุงห้องพัก ผู้จองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน
  4. ต้องการพักต่อจากที่จอง กรุณาติดต่อ จนท. ที่สำนักงานฯ (๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.)
  5. หากมีภารกิจเร่งด่วน ของทางราชการ เรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการจอง
การจองห้องพักและสอบถามข้อมูล
: เรือนรับรอง มทบ.๒๑  ๐๔๔ – ๒๔๗ - ๑๐๗
: โทรผ่านศูนย์สุรนารี ๐๔๔ – ๒๕๕ - ๕๓๐ ถึง ๘ ต่อ ๒๒๔๘๒